ارسال پانسمان بیماران پروانه ای شهریور ماه

EB home package
خدمات
به اطلاع می رساند امروز مورخ ۱۵ شهریور ماه سهمیه پانسمان مرداد ۱۴۰۰ ماه برای عزیزان ارسال گردید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.