ارسال پانسمان (ویژه) بیماران پروانه ای مرداد ماه

خدمات

به اطلاع می رساند امروز مورخ ۲۱ مرداد ماه سهمیه پانسمان ویژه مرداد ۱۴۰۰ ماه برای عزیزان ارسال گردید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.