ارسال پک دارو

ارسال پک دارو
خدمات

به شکرانه خداوند و با کمک شما همراهان گرامی موفق شدیم بار دیگر برای ۸۰۶ بیمار پروانه ای عزیز کشورمان پک دارو ارسال کنیم.

به شکرانه خداوند موفق شدیک بار دیگر برای پروانه های عزیز کشورمان پک دارو ارسال کنیم.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.