استند تسلیت

برای تهیه استند تسلیت خانه ای بی با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۱۳۹۷۷ تماس حاصل فرمایید.

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.