حمید صفت در کمپین بزرگ ای بی واگیر ندارد

حمید صفت در خانه ای بی
اطلاعات عمومی فرهنگ سازی فرهنگی ویدئو کلیپ

حمید صفت در کمپین #ای_بی_واگیر_ندارد از خاطراتش با بیماران پروانه ای می گوید.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.