شیخ مهربان – دعای شبهای قدر استاد انصاریان

خانه ای بی فرهنگی کودکان پروانه ای

بنام خدا و برای خدا

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. خدا مهربان است و مردم مهربان را دوست دارد. خداوند وفا کننده به عهد است و وفا کنندگان به عهد را دوست دارد. برای همین است که معتقدیم خدا شما را بسیار دوست دارد.

شیخ مهربان، سلام
یادتان هست، روزی را که مهمان ما بودید. مهمان پروانه ها! یادتان هست که عهدی بستیم و قراری!
راستش را بخواهید، شبهای قدر ماه رمضان امسال برای ما پروانه ها معنای دیگری داشت. و حال و هوای دیگری. دل توی دلمان نبود. سراپا گوش بودیم و احساس. تا ببینیم در شب قدر شیخ مهربانمان مجالی برای ما پروانه ها هست یا نه؟ انگار دعای شما در بهترین شبهای خدا، علاجی بود برای درد بی علاجمان. بالحجه بالحجه بالحجه را که خواندید، تشویش سراسر وجودمان را گرفت. یا الله و یا الله و یا الله مردم که تمام شد، اضطرابمان بیشتر شد. وقتی در میان دعاهایتان اسم خود را شنیدیم، وقتی نگاهمان به دستهای تا به عرش رفته ی بندگان خوب خدا افتاد، به یکباره تطمئن القلوب شدیم. اضطراب رفت. تشویش رفت. هر چه ماند آرامش بود و اطمینان. اطمینان به اینکه اگر اجابت نکند، حساب خواهد کرد.

شیخ مهربان 
یادتان هست که عهدی بستیم و قراری گذاشتیم.
عهد بستیم تا شما و نفس الهیتان، در بهترین شبهای خداوند دعاگوی پروانه ها باشید. به یاد ما باشید. که شهادت میدهیم شما، شیخ مهربان ما پروانه ها، در میان وفا کنندگان به عهد هستید. ما نیز متعهد بودیم تا شما را با همین بالهای زخمی و دستان پر زخممان تا خدا ببریم. خداوند وفا کننده به عهد است و وفا کنندگان به عهد را دوست دارد. ما نیز با همین بال های زخمی آنقدر بال خواهیم زد تا در دایره وفا کنندگان به عهد قرار گیریم. در جمع خداوند و دوستانش. در جمع خداوند و شما!

پی نوشت: خانه ای بی مجددا از تمام زحماتی که استاد انصاریان برای بیماران پروانه ای کشیده اند کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.