مستند بازدید از بیماران سیستان و بلوچستان – قسمت دوم – زابل آذر ماه ۹۷

شهر زابل
خانه ای بی سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی فرهنگ سازی ویدئو کلیپ

مستند بازدید از بیماران سیستان و بلوچستان – بیماران پروانه ای سیستان و بلوچستان – خانه ای بی در سیستان و بلوچستان 

 

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.