مستند عیادت از بیماران پروانه ای استان سمنان – آذر ماه ۱۳۹۷

سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.