مستند عیادت از بیماران پروانه ای استان قم | آذر ماه ۱۳۹۷ |

عیادت از بیماران پروانه ای شهر قم
خدمات سفر استانی سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی ویدئو کلیپ

عیادت از بیماران پروانه ای شهر قم .

در ادامه سفرهای استانی مدیرعامل خانه ای بی و تیم مددکاری و رسانه ای، این بار میهمان پروانه های استان قم بودیم .

در عیادت از بیماران پروانه ای شهر قم از ۱۲ بیمار پروانه ای استان قم عیادت به عمل آمد و نسبت به نیازهای آنان اقدامات فوری صورت پذیرفت .

قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

 

گزارش مکتوب سفر استانی به استان قم  

 ویدئو سفر بیماران پروانه ای شهر قم به عتبات عالیات

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.