واریز عیدی عید سعید غدیر خم – ۷ شهریور ماه ۹۷

عید سعید غدیر خم
خانه ای بی خدمات

به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم در تاریخ هفتم شهریور ماه ۱۳۹۷، مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۱ نفر از بیماران تحت پوشش جمعا به مبلغ ۱٫۳۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان عیدی در قالب کمک هزینه های دارو و درمان پرداخت گردید.
این عید فرخنده بر شما خجسته باد.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.