واریز کمک هزینه سهمیه اردیبهشت، خرداد، تیر برای بیماران پروانه ای

خدمات

خانه ای بی از زمان تاسیس تا به امروز که حدود ۵ سال از عمر فعالیتش می گذرد دغدغه تامین رفاه درمانی، مالی و معیشتی بیماران پروانه ای تحت پوشش خود را دارد. در همین راستا بر آن شدیم تا در راستای مسئولیت ذاتی خود همچون گذشته، مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ برای تعداد ۶۹۳ تفر از عزیزان پروانه ای مبلغ ۳ میلیون ریال کمک هزینه واریز کنیم.

گزارش عملکرد مذکور به حضور شما خیرین محترم ایفاد می گردد.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.