کمک هزینه واریزی دارو و درمان

EB home service
خدمات

خانه ای بی در راستای حمایت از بیماران مبتلا به ای بی و ایجاد شرایط بهتر رفاهی و درمانی متناوبا، کمک های مردمی را در قالب کمک هزینه دارو و درمان به حساب این عزیزان واریز می نماید. هزینه های هنگفت دارو و درمان، تحریم پانسمان ها و بالا بودن هزینه های مراقبت شرایط سختی را برای بیماران پروانه ای رقم می زند. واریز کمک هزینه دارو و درمان با هدف تامین بودجه مورد نیاز برای تهیه این اقلام درمانی به بیماران تعلق می گیرد.

 

گزارش کلی واریز کمک هزینه دارو و درمان

 

ebhome-patient

ebhome_patient

گزارش واریز کمک هزینه دارو و درمان در سال ۱۳۹۸

ebhome-patient

ebhome_patient

ebhome_patient

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.