گزارش: مساعدت ها و هزینه های تکمیلی

خانه ای بی خدمات

با توجه به نیاز های متنوع بیماران به خدمات بستری و جراحی و همینطور مسائل و مشکلات روزمره ای که بعضا گریبان گیر آنان می شود، در طرح مساعدت های موردی، نسبت به رسیدگی فوری به این دست موضوعات، اهتمام جدی صورت می پذیرد.

گزارش مساعدت های موردی صورت گرفته به بیماران در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در ادامه خدمت نیکوکاران و حامیان خانه ای بی، ارائه می گردد

 

مساعدت موردی95 مساعدت موردی 96

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.