گزارش خانه ای بی در فصلنامه علمی تخصصی توانا

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

گزارش خانه ای بی در فصلنامه علمی تخصصی توانا : انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

درباره خانه ای بی

مددکاری اجتماعی در قالب حرفه ای یاورانه، متعهد به افزایش و ارتقا بهزیستی و کیفیت زندگی افراد ایجاد و گسترش عدالت و برابری اجتماعی است. تامین و تضمین حمایت اجتماعی-اقتصادی، تسهیل دسترسی به منابع و امکانات برای همگان، بررسی نیازهای گروه های کم برخوردار و پیگیری آنها، افزایش سطح زندگی و تقویت بهزیستی افراد در گرو ایجاد رابطه حرفه ایی، گفتگو و تعامل با آنان است. مددکاران اجتماعی در کار با بیماران پروانه ای، به مراجع و خانواده کمک میکند تا با مشکلات بیماری و مسائلی که مانع بهبودی و توانبخشی میشوند، مقابله کنند.
ارائه حمایت روانی اجتماعی و آموزش مراجع و برقراری ارتباط بین مراجع و منابع جامعه از دیگر فعالیتهایی است که مددکار اجتماعی در این حیطه انجام میدهد.
در ادامه گزارش خانه ای بی در فصلنامه علمی تخصصی توانا را میخوانید.

دانلود فایل گزارش خانه ای بی در نشریه توانا

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

خانه ای بی