واریز عیدانه بیماران پروانه ای اسفندماه ۱۳۹۸

خدمات

خدا را شاکریم که اعلام کنیم به مدد نیکوکاران همیشه همراه و مردم عزیز و نازنین حامی بیماران پروانه ­ای مبلغ پنج میلیون ریال معادل پانصد هزارتومان عیدانه برای ۶۴۰ بیمار پروانه ای تحت پوشش خانه ای بی واریز شد.

امیدواریم و تمام توان خود را در سال پیش رو به کار خواهیم گرفت تا روز به روز سطح کیفی و کمی خدمات را به بیماران پروانه ­ای افزایش دهیم.

گزارش واریزی دوره ای و کلی به حضور تقدیم می­شود.

 

واریز عیدانه

واریز عیدانه

واریز عیدانه

واریز عیدانه

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.