امید؛ فصل پنجم پروانگی

سفر استانی

زندگی همه ما سرشار از لحظات ماندن میان دوراهی توقف یا ادامه دادن، رها کردن یا جازدن، تسلیم شدن یا جنگیدن و لحظه های سرنوشت سازی است که حتی برای یک بار هم تجربه اش را داشته ایم. لحظه هایی که تردید ما را یک قدم به عقب و ایمان و امید دست ما را به سوی مسیر سبز رویاها می کشاند.
معصومه نازنین پروانه ای روزی در میان همین دوراهی قرار گرفته بود. عاقبت این پا و آن پا کردن تصمیمش را گرفت و گوش هایش، چشمانش و دستانش را به روی مسیر رویاهایش باز کرد.
معصومه جان  بیست و سه ساله خوب می داند چگونه لحظه هایش را رنگ و آب بدهد تا سایه دردها را کنار بزند. این روزها برنامه او پر است از نقاشی و نوشتن تا رنگ آمیزی و هنرهای دستی
حالا که درس امشب را از این عزیز پروانه ای گرفتید، موج انرژی مثبت را به سمتش با نوشتن یک جمله هدیه کنید. که این انرژی شما می شود شعر در دفترش و رنگ در نقاشی هایش…

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.