سنتور نوازی بیمار پروانه ای

سنتور نوازی
جشن فرهنگی ویدئو کلیپ
سنتور نوازی بیمار پروانه ای عزیز، ابوالفضل محمودی پور در مراسم تقدیر از بیماران پروانه ای.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.