ارسال پک پانسمان اضطراری برای بیماران پروانه ای

EB home package
خدمات

بیماری ای بی کاملا غیرقابل پیش بینی است. یک روز تاول ها می روند و ابتدای صبح راه گلو بسته می شود. راه گلو باز می شود چسبیده شدن پلک، بیماران را غافل گیر می کند. به همین اندازه غیرقایل پیش بینی و غیرقابل کنترل…

در این مسیر پر پیچ و خم پروانگی که درمان ندارد، دارو ها و پک های بهداشتی به موقع می تواند مسیر را هموار کند.

در حال حاضر  خانه ای بی با همکاری وزارت بهداشت  به صورت متناوب برای بیماران پروانه ای به ارسال پک پانسمان اقدام می کند. اما بدیهی است بیمارانی که شرایط خاص دارند و شدت زخم هایشان بیش از حد معمول است به پک های بیشتری در طول یک ماه نیاز دارند. از همین رو خانه ای بی برای این دسته از بیماران در قالب طرح اضطراری به ارسال پک های پانسمان مضاف بر سهمیه اقدام می کند.

به اطلاع شما نیکوکاران گرامی می رسانیم مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ برای تعداد             ۱۴۷   نفر از   بیماران پروانه ای پک پانسمان ارسال گردید. امید است در آینده نزدیک شاهد رفع سایه تحریم پانسمان از سر بیماران پروانه ای باشیم.

 

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.