سهمیه ارسال پانسمان توسط خانه ای بی سهمیه اسفند ماه ۱۳۹۸

EB home package
خدمات

پانسمان های مپیلکس یکی از مهم ترین نیازهای بیماران پروانه ای است که خرسندیم اعلام کنیم خانه ای بی از سال ۱۳۹۵ و با شروع تاسیس تا به امروز متناوبا برای بیماران پروانه ای تحت پوشش خود ارسال می کند.

اسفندماه ۱۳۹۸  تعداد ۴۲۶ بسته پانسمان برای بیماران پروانه ای در سراسر ایران ارسال شد.

امیدوارم به زودی و با رفع تحریم ها بتوانیم کیفیت و کمیت ارسال پانسمان بیماران پروانه ای را بهبود دهیم.

گزارش ارسال پانسمان های مربوط به اسفندماه ۱۳۹۸ تقدیم حضورتان می شود.

 

گزارش کلی سهمیه ارسال پانسمان از سال ۱۳۹۵ تا اسفندماه ۱۳۹۸

report_of_sending_package_to_eb_patients

report_of_sending_package_to_eb_patients

گزارش ارسال سهمیه پانسمان بیماران پروانه ای اسفندماه ۱۳۹۸

 

sreport_of_sending_packages_to_eb_patient

report_of_sending_packages_to_eb_patients

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.