واریز کمک هزینه شهریور ماه ۱۳۹۹

خدمات

خرسندیم که با همراهی شما عزیزان و با پشتیبانی شما خیرین بزرگوار توانستیم بار دیگر لبخند امیدواری را بر لبان بیماران پروانه ای بنشانیم.

به اطلاع می رسانیم مورخ پنجم شهریورماه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال برای تعداد ۴۹۰ از بیماران پروانه ای که فرآیند ثبت نام در سایت خانه ای بی را  انجام داده اند، واریز گردید.

امیدواریم بتوانیم با حمایت های شما عزیزان هر روز بهتر از گذشته خدمت رسان دردمندترین بیماران جهان باشیم.

پروانه ها به مهر شماست که به رسیدن روزهای خوب امیدوارند.

Comments

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.