آثار هنری بیماران

برگزاری اولین گالری گروهی آثار هنری بیماران پروانه ای کشور

برگزاری اولین گالری آثار هنری بیماران پروانه ای در کشور خانه ای بی، برگزار می نمایداولین گالری آثار هنری خلق شده توسط بیماران پروانه ای کشور

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.