آرمین الهیاری

مستند بازدید و عیادت از بیماران پروانه ای جنوب استان تهران – قسمت اول

قسمت اول – بازدید از پروانه نازنین، آرمین ۱۰ ساله به استحضار شما حامیان محترم می رساند روز بعد از عیادت از این بیمار به سرعت مقدمات حض

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.