آموزش و پرورش

ارسال بسته های حمایتی ویژه بازگشایی مدارس – ۲۵ شهریور ماه ۹۷

ارسال بسته های حمایتی ویژه بازگشایی مدارس خانه ای بی امسال نیز همچون سالهای گذشت به مناسبت بازگشایی مدارس، با مشارکت شما خیرین بزرگوار اقدام

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.