آنچه باید راجب ای بی بدانیم

هفته جهانی شناخت ای بی

چرا «هفته جهانی شناخت ای بی»؟ شاید باور پذیر نباشد اما بیماری ای بی یا به اصطلاح پروانه ای، هنوز یکی از بیماری های کمتر شناخته شده در سطح جه

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.