ارسال دارو

ارسال بسته های دارویی سهمیه مهر ماه ۱۳۹۸

گزارش ارسال بسته های دارویی برای ۵۲۹ نفر از بیماران تحت پوشش خانه ای بی:   کلیه اقلام فوق از طریق اداره پست به درب منزل بیماران ارسال ش

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.