بهرام افشاری

بهرام افشاری در کمپین بزرگ ای بی واگیر ندارد

بهرام افشاری، هنرپیشه مطرح تلوزیون، سینما و تئاتر کشور، بار دیگر از خاطرات خود با بیماران پروانه ای می گوید.

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.