بیماران پروانه ای در کنسرت ستاره ها

پروانه ها در کنسرت فرزاد فرزین – ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷

پروانه ها در کنسرت فرزاد فرزین روز یازدهم دی ماه امسال، کنسرت فرزاد فرزین ، با حضور بیماران پروانه ای ، رنگ و بوی دیگری به خود گرفت . در اول

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.