بیماری ای بی

ارسال بسته های دارویی – سهمیه مرداد ماه

خانه ای بی همواره تلاش نموده است تا خدمات ارائه شده به بیماران بر اساس نیاز آنان و همینطور با وارد نمودن کمترین هزینه به بیماران، ارائه گردد

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.