تحریم داروی بیماران خاص

تحریم پانسمان بیماران پروانه ای – برگزاری کنفرانس خبری خانه ای بی – ۹ آبان ماه

تحریم پانسمان بیماران پروانه ای و تاثیر شرایط تحریم بر روند زندگی بیماران کشور یکی از مسایل حائز اهمیتی است که شاید به طور مناسبی تا به امرو

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.