تقدیر از داوطلبان

همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه – ۱۴ آذر ماه

روز چهاردهم آذر ماه، خانه ای بی و دیگر سازمان های مردم نهاد، در همایش بزرگداشت روز بین المللی کار داوطلبانه ، از داوطلبان مردمی خود تقدیر نم

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.