توصیه های ژنتیکی

توصیه های ژنتیکی در بیماران پروانه ای

توصیه های ژنتیکی در بیماران پروانه ای پیامدهای ژنتیکی تخمین زده می شود که تقریباً ۲۵۰۰۰ نفر در ایالات متحده از یکی از انواع EB مادرزادی رنج

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.