خانه ای بی در شیراز

بازدید موسس و مدیرعامل خانه ای بی از بیمارستان سوانح سوختگی امیر المومنین(ع)

بازدید موسس و مدیرعامل خانه ای بی ایران از بیمارستان سوانح سوختگی امیر المومنین (ع) و بررسی ارائه خدمات در این بیمارستان به بیماران پروانه ا

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.