خــدمات خانــه ای بــی

گــزارش تمــام اتفاقــات

خانه ای بی
درباره خانه ای بی

خانه ای بی، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. فعالیت خانه ای بی از سال 1394و در سال 1396 با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید .

منتشر شده در 8 اردیبهشت 1400

ارسال پک های دارویی برای بیماران پروانه ای فروردین ماه ۱۴۰۰

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 28 اسفند 1399

واریز عیدانه به حساب بیماران پروانه ای اسفندماه ۱۳۹۹

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 29 بهمن 1399

ارسال پک بهداشتی عیدانه برای بیماران پروانه ای بهمن ماه ۱۳۹۹

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 25 بهمن 1399

ارسال پک بهداشتی پیشگیری از کرونا بهمن ماه ۱۳۹۹

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 16 مهر 1399

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای مهرماه ۱۳۹۹

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 12 شهریور 1399

واریز کمک هزینه شهریور ماه ۱۳۹۹

جزئیات بیشتر