دزفول

گزارشی از یک عیادت – شهر دزفول – ۵ مهر ماه ۱۳۹۷

گزارشی از یک عیادت پیرو دریافت گزارشی از شهر دزفول، از شرایط حاد بیماری به نام علی منصوری، ۱۴ ساله مطلع شدیم به همین جهت به سرعت مقدمات سفر

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.