راهنمای والدین بیماران پروانه ای

مراقبت از بیماران پروانه ای | باید ها و نباید ها

مراقبت از بیماران پروانه ای باید و نبایدهای مهم در مراقبت از بیماران پروانه ای: به کودک با تمام قلب و روحتان عشق بورزید. از آن ها نترسید؛ آن

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.