سفر استانی به استان سمنان

سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی به استان سمنان – آذر ماه ۱۳۹۷

بسمه تعالی گزارش بازدید از بیماران پروانه ای استان سمنان به همت تیم مستند سازی خانه ای بی آذر ماه ۱۳۹۷ استان سمنان، از استان های تاریخی ایرا

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.