سفر استانی به استان قم

سفر استانی مدیرعامل خانه ای بی به استان قم

بسمه تعالی گزارش بازدید از بیماران پروانه ای استان قم شهر قم و حومه    به همت تیم مستند سازی خانه ای بی آذر ماه ۱۳۹۷   استان قم دارای ح

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.