سنتور

سنتور نوازی بیمار پروانه ای

سنتور نوازی بیمار پروانه ای عزیز، ابوالفضل محمودی پور در مراسم تقدیر از بیماران پروانه ای.

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.