سید حمیدرضا هاشمی

دیدار بیماران پروانه ای با دکتر قاضی زاده هاشمی

روز پنج شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷، تنی چند از بیماران پروانه ای خانه ای بی ایران به همراه موسس و مدیر عامل خانه ای بی، حجت الاسلام هاشمی گلپایگ

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.