شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر

خانه ای بی در نخستین همایش پیشگیری از بیماری های غیر واگیر – ۲۷ دی ماه

نخستین همایش پیشگیری از بیماری های غیر واگیر کشور، امروز ۲۷ دی ماه با همکاری شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر ، در محل مجموعه فرهنگی

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.