فراخوان

دعوت به همکاری از عکاسان حرفه ای

دعوت به همکاری از عکاسان حرفه ای خانه ای بی در نظر دارد، با توجه به اهمیت پوشش رسانه ای بیماران پروانه ای و همچنین معرفی جنبه های مختلف این

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.