محدثه قاسمی

مستند بازدید و عیادت از بیماران پروانه ای جنوب استان تهران – قسمت دوم

بازدید و عیادت از بیماران پروانه ای جنوب استان تهران قسمت دوم – بازدید از پروانه نازنین، محدثه ۱۰ ساله مستند بازدید و عیادت از بیماران

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.