مستند عیادت از پروانه ای

مستند عیادت از بیماران پروانه ای استان قم | آذر ماه ۱۳۹۷ |

عیادت از بیماران پروانه ای شهر قم . در ادامه سفرهای استانی مدیرعامل خانه ای بی و تیم مددکاری و رسانه ای، این بار میهمان پروانه های استان قم

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.