نحوه رسیدگی به بیماران

پانسمان بیماران پروانه ای

مراقبت از پوست و پانسمان بیماران پروانه ای همانطوری که در بخش مراقبت از پوست گفته شد، با وجود بهترین تلاش ها، جلوگیری از ایجاد همه ی تاول ها

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.