نکات آموزشی

کمخونی، یبوست و سایر مشکلات بیماران پروانه ای

کمخونی، یبوست و سایر مشکلات بیماران پروانه ای کمخونی، یبوست و سایر مشکلات بیماران پروانه ای کمخونی کمخونی (کاهش ظرفیت حمل اکسیژن خون) یک مشک

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.