هیات امنا

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه خانه ای بی

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه هیات امنای خانه ای، با حضور اعضای محترم در تاریخ ۳۱ تیر ماه در محل دفتر مرکزی خانه ای بی، برگزار شد. در این جلسه

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.