واحد موتوری

خودروی اهدایی جهت جا به جایی قلک ها

با توجه به نیاز خانه ای بی جهت جا به جایی قلک ها ی بزرگ در سطح تهران و شهرستان های اطراف، یک دستگاه خودروی وانت با کمک های خیرین جهت این امر

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.