ویژه نامه آموزش

ارسال ویژه نامه آموزشی بیماران – خرداد ۹۸

با توجه به اهمیت رسیدگی صحیح به بیماران پروانه ای و استفاده مناسب از دارو ها و پانسمان ها، بر آن شدیم تا با گردآوری این ویژه نامه، یک منبع آ

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.