پانسمان های ویژه بیماران پروانه ای

ارسال پانسمان بیماران ای بی – آبان ماه ۱۳۹۷

ارسال بسته های پانسمان بیماران ای بی بسته های پانسمان بیماران ای بی ، امروز ۱۲ آبان ماه، برای تمامی بیماران تحت پوشش ارسال شد. خانه ای بی با

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.