پانسمان mepilex

ارسال پانسمان مخصوص بیماران پروانه ای – اردیبهشت ماه ۹۸

با توجه به محدودیت های موجود فعلی حاصل از تحریم های ایالات متحده آمریکا و کمبود پانسمان در کشور، خانه ای بی همچون گذشته کلیه توان خود را در

برای حمایت از کودکان پروانه ای کمک های مالی خود را به این شماره حساب ها واریز کنید.